گفتمان کردستان مستقل

آخرین مطالب:

کتاب
جنبش ملی کورد و خواست استقلال
نویسنده: کریس کوچرا، مترجم: عزیز ماملی، 2008
کتاب
جنبش ملی کورد
نویسنده: کریس‌کوچرا، مترجم: ابراهیم یونسی، 1979
مقاله
تاملی بر پارادوکس هویت کوردستانی و ایرانی
نويسنده: سيروان ڕێناس، مترجم: شاهین کریمی، 2020
کتاب
ناسيوناليزم كردى، دين و دولت
نويسنده: کمال سلیمانی. مترجم: سیروان برزنجی، 2022